Lääketieteelliset tietokannat

Abomics ja Multirec tarjoavat ajantasaiset lääketieteelliset tietokannat lääkärin jokapäiväisen päätöksenteon tueksi.

Tietokannat lääkärin päätöksenteon tukena

Multirec on Suomessa johtava lääkerekisterin toimittaja potilastietojärjestelmille ja lisää perusrekisteriin useita lääkkeiden määräämistä helpottavia sekä hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta lisääviä tietokantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkeindikaatiotietokanta ja lääkeinteraktiotietokanta. Tietokannat nopeuttavat ja helpottavat lääkärin työtä reseptiä kirjoittaessa, ja pelkästään Suomessa ne säästävät lääkäreiltä miljoonien sanojen kirjoittamisen työn vuosittain. Samalla kirjausvirheiden ja -puutteiden määrä pienenee, ja datan yhtenäisyys mahdollistaa myös tarkemman ja luotettavamman tilastotiedon keräämisen.

MR-Lääketietokanta

Lääketietokannan pohjana on Kelan toimittama sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukainen tietokanta, joka sisältää tiedot lääkkeen hinnasta, korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä muut lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. MR-Lääketietokantaan Multirec lisää Kelan perusaineistoon täydentäviä tietoja, kuten esimerkiksi annosohjeet, myyntipakkausnumerot ja kauppaniminumerot. Kaikki muut Multirecin toimittamat tietokannat linkitetään MR-Lääketietokantaan.

MR-Indikaatiot

Indikaatiotietokantaan on koottu lääkkeiden käytetyimmät käyttötarkoitukset (indikaatiot) lääkekohtaisesti noudattaen lääkäreiden käyttämää eksaktia terminologiaa. Lisäksi tietokannassa on indikaatiota vastaava ICD-10 diagnoosikoodi, ja tarvittaessa indikaatiotekstistä on muotoiltu reseptiteksti potilaalle paremmin ymmärrettävään muotoon. Lääkärin työ helpottuu ja nopeutuu, kun lääkkeen määräämisohjelmassa indikaation valitsemalla valikoituu samalla oikea diagnoosi sekä potilaan reseptiteksti ja annosohjeet. MR-indikaatiotietokannan kehitystyössä on hyödynnetty laajan lääkärikunnan palautetta, joten se vastaa hyvin terveydenhuollon ammattilaisten käyttämää terminologiaa.

MR-Interaktiot

Interaktiotietokannassa on tiedot lääkkeiden merkittävistä yhteisvaikutuksista, huomioiden lääkeaineen lisäksi myös lääkemuodon. Reseptinkirjoitusohjelmaan liitettynä se mahdollistaa reaaliaikaisesti turvallisen potilaskohtaisen lääkityksen valitsemisen ja neuvoo hoitavaa lääkäriä lääkityksen valinnassa interaktioiden välttämiseksi. MR-Interaktiot hyödyntää Medbase Oy:n tuottamaa SFINX-tietokantaa, joka sisältää tiivistetyn ja perustellun tiedon yli 17 000 lääkeyhteisvaikutuksesta. Tietokanta voidaan yhdistää erilaisiin potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin.

MR-DLE

DLE (Drug-Laboratory Effects) -tietokanta sisältää tiedot lääkeaineiden vaikutuksesta laboratoriotestien tuloksiin. Tietokanta on Euroopassa ainutlaatuinen. Se voidaan integroida potilasohjelmaan siten, että ohjelma hälyttää jo tutkimuspyyntöä tehtäessä voimassa olevan lääkityksen vaikutuksesta laboratoriotutkimustulokseen tai vaikutus voidaan lisätä myös tutkimustulokseen kertomaan mahdollisesta tulkintaa vaikeuttavasta lääkevaikutuksesta. Näin voidaan säästää turhia laboratoriotutkimuksia, joita ei voida tulkita, ja välttyä virhediagnooseilta sekä tarpeettomilta jatkotutkimuksilta.

MR-SPC

SPC (Summary of Product Characteristics) eli valmisteyhteenveto on lääkeviranomaisen edellyttämä dokumentti, joka sisältää kaikki lääkeaineen käyttöön tarvittavat oleelliset tiedot. MR-SPC-tietokannan voi liittää reseptinkirjoitusohjelmaan siten, että määrättävän lääkkeen valmisteyhteenveto saadaan esille suoraan reseptinkirjoitusohjelmasta nappia painamalla ilman ohjelman vaihtoa tai hankalaa hakusanojen syöttöä. Integraatio helpotta ja nopeuttaa lääkärin työtä. Tietokantaa päivitetään kuukausittain ja sen sisältö on tuotettu yhteistyössä mm. lääketeollisuuden kanssa.

Abomics GeneRx

Abomicsin ylläpitämä GeneRx on farmakogeneettinen tietokanta lääkärin päätöksenteon tueksi. Sen voi integroida reseptinkirjoitusohjelmaan, jolloin ohjelma hälyttää jo lääkettä määrättäessä, jos lääkkeen toimintaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua, ja sen vaikutus potilaalla tulisi tarkistaa farmakogeneettisellä testillä.

Abomics GeneRx -tietokanta on Suomessa saatavilla Kustannus Oy Duodecimin Terveysportti-palvelun kautta sekä TietoEvryn Lifecare-potilastietojärjestelmän Medication-osiossa.

MR-Lääketilasto

Multirec Oy on kerännyt anonymisoitua tilastotietoa lääkärien määräämistä lääkkeistä ja lääkemääräyksissä käytetyistä indikaatioista. Useiden yksiköiden osalta aikasarja ulottuu jo yli kymmenen vuoden päähän. Tilastotietokannasta ei voida tunnistaa potilasta, mutta tilastotietojen pohjalta voidaan laajasti tutkia määrättyjä lääkemääriä, lääkemääräyskäytäntöjen muutoksia sekä alueellisia eroja.

Tietokanta mahdollistaa monipuolisen lääkehoitokäytäntöjen tutkimuksen ja seurannan. Tietoa voidaan käyttää mm. lääkehoidon laadun seurantaan sekä markkinatutkimukseen.

Olethan yhteydessä, mikäli kiinnostuit tai sinulla on kysyttävää