Terms of use (currently only in Finnish)

1. Käyttöehtojen soveltaminen

GeneAccount Service (Jäljempänä ”Palvelu”) on Abomics Oy:n (Jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tarjoama palvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää palvelun ostaneelta asiakkaalta (Jäljempänä ”Asiakas”) näiden sopimusehtojen (Jäljempänä ”Käyttöehdot”) hyväksymistä ja sitoutumista sopimusehtojen noudattamiseen. Asiakkaan on tutustuttava Käyttöehtoihin ja hyväksyttävä ne ennen Palvelun käyttämistä. Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös Palveluntarjoajan tuottamaan GeneAccount-pilvipalveluun (Jäljempänä ”Pilvipalvelu”), joka tarjotaan Asiakkaalle Palvelun osana.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy Käyttöehdot tilatessaan Palvelun ja/tai rekisteröityessään Palvelun. Käyttöehtojen hyväksyminen tarkastetaan aina uuden Palvelun tilauksen ja rekisteröinnin yhteydessä erillisellä Käyttöehtojen hyväksynnällä. Kohdissa 4 ja/tai 5 määritellyn Asiakkaan puolesta palvelua käyttävä henkilö sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja. Palvelua käyttävällä henkilöllä on aina vastuu Palvelun käytöstä näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi, jos hän epäilee Palveluansa käytettävän näiden Käyttöehtojen vastaisesti

3. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää DNA:n eristämiseen tarvittavan Palveluntarjoajan määrittelemän laboratorion (Jäljempänä ”Yhteistyökumppani”) tarjoaman laboratoriopalvelun, laboratoriotulosten tulkintapalvelun, ja Asiakkaan tulosten päivittämisen ja tallettamisen Pilvipalveluun kolmen vuoden ajan maksutta. Palvelun mahdollistamiseksi Palvelu sisältää myös solunäytteen ottamiseen tarvittavina välineinä kaksi lääketieteelliseen käyttöön hyväksyttyä solunäytteenottolaitetta, näyteenotto-ohjeistuksen, ja postipussin solunäytteen laboratorioon toimittamista varten. Palveluun kuuluu myös kuljetus, jonka hinta määräytyy hinnaston mukaan. Palveluntarjoaja päivittää Palvelussa syntyviä lausuntoja ja ohjeistuksia osana Asiakkaan geenitietojen ylläpitoa. Asiakasta informoidaan, mikäli hänen tuloksensa muuttuvat uuden tiedon takia.

4. Palvelun tarkoitus, hankkiminen ja käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan farmakogeneettisten ominaisuuksien selvittämiseen, farmakogeneettisen tiedon päivittämiseen, ja testin tulosten tarkastelemiseen. Palvelun voi hankkia itsenäisesti käyttöönsä kuka tahansa täysivaltainen henkilö. Asiakas voi hankkia Palvelun joko suoraa Palveluntarjoajalta tai Palveluntarjoajan valtuuttamalta Jälleenmyyjältä (Jäljempänä ”Jälleenmyyjä”). Alaikäisen ja muun vajaavaltaisen henkilön Palvelun käyttöä käsitellään Käyttöehtojen kohdassa 5. Palvelu on täysin henkilökohtainen, poislukien valtuutetun henkilön oikeus tarkastella palvelun tietoja, jota määritellään kohdissa 4 ja 5.

Vain Asiakkaalla itsellään on oikeus käyttää Palvelussa olevaa tiliään. Poikkeuksena tähän on alaikäisten ja muiden vajaavaltaisten henkilöiden Palvelun käyttö, jota käsitellään tarkemmin Käyttöehtojen kohdassa 5. Asiakkaan puolesta tiliä saa käyttää myös henkilö, jolla on Käyttöehtojen kohdassa 5 määritellyn mukainen oikeus käyttää alaikäisen tai vajaavaltaisen Asiakkaan tiliä. Asiakas voi myös kirjallisesti valtuuttaa täysivaltaisen henkilön käyttämään tiliään. Asiakkaalla on oikeus poistaa valtuutus milloin ja mistä syystä tahansa. Käyttöehdot koskevat sopivilta osin myös Asiakkaan puolesta Palvelun toimenpiteitä tekevään ja tiliä käyttävään Asiakkaan valtuuttamaan henkilöön.

Palvelun tarkoitus ei ole korvata terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamaa lääketieteellistä palvelua. Palvelussa syntyy tietoa, jota voidaan käyttää Asiakkaan hoidon ohjauksessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan hoidosta, eikä ota lausuntojen ulkopuolella kantaa Asiakkaalle tehtävään hoitoon.

Asiakas tai hänen puolestaan toimiva henkilö rekisteröi Palvelun Palveluntarjoajan tarjoamien ohjeiden ja materiaalien avulla. Rekisteröitymiseen vaadittavat ohjeet ja materiaalit toimitetaan Asiakkaalle Palveluntarjoajan toimesta. Ohjeet ovat saatavilla verkossa rekisteröintisivulla. Palvelua varten Asiakkaalta pyydetään henkilötietoja. Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on vastuussa Palveluntarjoajalle Palvelun tarjoamista varten tarkoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Henkilötietojen käsittelystä säädetään Käyttöehtojen kohdassa 7.

Näytettä otettaessa ja lähetettäessä on seurattava näytteenottolaitteen mukana olevia ohjeita. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun toimivuutta, jos näytettä ei oteta ohjeiden mukaisesti. Laboratoriossa tehtävän testin epäonnistuessa Palveluntarjoaja ottaa yhteyden Asiakkaaseen, ja tilannekohtaisesti asiakkaalle voidaan tarjota uusi näytteenottomahdollisuus. Näyte ja näytteen rekisteröintitiedot on toimitettava samasta henkilöstä.

Kun solunäyte on toimitettu Palveluntarjoajalle tai Yhteistyökumppanille, Palveluntarjoaja ja Yhteistyökumppani tuottavat Palvelun ydinsisältönä solunäytteestä farmakogeneettisen lausunnon, joka toimitetaan Asiakkaan tilille tietoturvalliseen Pilvipalveluun.

5. Alaikäinen asiakas ja käyttö alaikäisen puolesta

Alaikäisen tai alaikäiselle Palvelun hankkiminen ja rekisteröityminen vaatii suostumuksen Käyttäjän huoltajalta tai muulta lailliselta edustajalta. Alaikäisen Käyttäjän huoltaja tai laillinen edustaja voi rekisteröityä Palveluun Käyttäjän puolesta. Käyttäjän puolesta rekisteröityneeseen henkilöön pätevät Käyttöehdot soveltuvilta osin.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävä huoltaja tai muu laillinen edustaja on vastuussa siitä, että Asiakkaan tiliä käytetään Käyttöehtojen mukaisesti. Huoltaja tai muu laillinen edustaja on vastuussa siitä, että molempien vanhempien laillinen tiedonsaantioikeus täyttyy.

Alaikäisen Asiakkaan tullessa täysivaltaiseksi iän perusteella, hänelle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus estää hänen tiliinsä aiemmin käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden tilinkäyttö. Jos alaikäinen Asiakas tulee täysivaltaiseksi muusta syystä kuin iän perusteella, voi hän kieltää käytön toimittamalla Palveluntarjoajalle todistuksen täysivaltaiseksi tulemisesta.

6. Maksut ja muut suoritteet

Asiakas on täysmääräisesti vastuussa Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista. Palvelun hinta määräytyy Palveluntarjoajan tai Jälleenmyyjän hinnoittelun mukaan. Hintaa voidaan Palveluntarjoajan toimesta muuttaa joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Pilvipalvelun käyttöä voi kolmen vuoden jälkeen jatkaa maksamalla erillistä vuosittaista ylläpitomaksua. Maksuvälineenä käyvät Palveluntarjoajan ja Jälleenmyyjien erikseen ilmoittamat maksuvälineet. Kolmen vuoden jälkeen hankittavat ylläpitopalvelun hinta määräytyy Palveluntarjoajan hinnaston mukaan. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen tietojen ylläpitopalvelun ja Pilvipalvelun umpeutumista ja hän voi halutessaan irtisanoa sopimuksen. Ylläpitopalvelun ja Pilvipalvelun tilaus jatkuu automaattisesti, jos Asiakas ei irtisano Palvelua.

7. Henkilötietojen, geenitietojen ja muiden tietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja käytännöistä kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteessa, joka on näiden ehtojen liitteenä sekä aina saatavilla GeneAccountin verkkosivuilta.

Asiakkaalla on rajaton oikeus kaikkiin omiin henkilötietoihinsa, geenitietoihinsa, Palvelussa hänestä syntyviin käyttötietoihin, ja muihin hänen tietoihinsa, joita Palveluntarjoajalla hänestä on. Kaikkia Asiakkaasta olevia tietoja käsitellään Suomessa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tietojen kerääminen ja luominen

Asiakas on vastuussa luovuttamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos Asiakas havaitsee Palvelussa vääriä tietoja, on hänen ilmoitettava Palveluntarjoajalle tai jos mahdollista, muuttaa itse tietoja.

Palvelun tarjoamista varten Asiakkaan henkilötiedoista kerätään nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti. Lisäksi Asiakkaalta kerätään hänen näyteensä ID-numero ja näytteenottopäivä.

Palvelun käytöstä syntyy uusia Asiakasta koskevia tietoja. Pääasiallinen tietomuoto näistä on geenitiedot. Palvelun käyttö edellyttää geenitietojen luovuttamista Palveluntarjoajan käyttöön Asiakkaan ja Palveuntarjoajan välisen palvelusopimuksen ajaksi. Geenitietoja käsitellään Asiakkaan henkilökohtaisina tietoina ja niiden suojaamiseen käytetään tiukennettuja suojaustoimenpiteitä. Geenitietoja siirretään ja käsitellään vain suojattuja yhteyksiä ja palvelimia käyttäen.

Tietojen tallentaminen

Geenitaltio on Abomics Oy:n asiakasrekisteri, johon tallennetaan Palvelun käytön kannalta tarpeellista tietoa. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain (523/1999), potilaslain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa tietoturvan toteutumisesta säilöessään ja käsitellessään Asiakkaan henkilötietoja. Tietoja käytetään ainoastaan Palvelun tarjoamista varten. Kaikki Asiakkaasta kerätty tieto säilytetään Euroopan Unionissa sijaitsevilla suojatuilla palvelimilla, eikä niitä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietoja ei jaeta kenellekään ilman Asiakkaan suostumusta tai Asiakkaan omaa pyyntöä. Geenitietoja voidaan tallentaa vain suojatuille alustoille.

Geenitaltion tietosuojaseloste on aina näiden Käyttöehtojen liitteenä tai linkitettynä sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa oleva tietosuojaseloste on pääkopio tietosuojaselosteesta. Ajantasaisen sähköinen versio tietosuojaselosteesta on aina nähtävillä Pilvipalvelussa. Hyväksyessään nämä Käyttöehdot Asiakas hyväksyy tietojensa käsittelyn tietosuojaselosteessa määritellyillä tavoilla ja määriteltyihin tarkoituksiin.

Tietojen käyttö

Asiakkaan Palveluntarjoajalle antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan Palvelun tarjoamiseen. Asiakkaan tietoja käsitellään henkilötietolakien, potilaslakien ja muun pakottavan lainsäädönnön mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa tietojen suojaamisesta Palvelussa.

Asiakasta ei voida identifioida geenitestin tulosten perusteella. Asiakkaan antamasta näytteestä ei tehdä muita testejä kuin farmakogenetiikan kannalta keskeisien erikseen määriteltyjen geenien selvitys. Asiakkaan geneettistä informaatiota käsitellään ainoastaan suojatuissa ympäristöissä.

Tietojen jakaminen

Geenitietojen siirtämiseen käytetään ainoastaan suojattuja yhteyksiä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, jos se ei ole Palvelun tarjoamisen kannalta välttämätöntä. Asiakkaan Palveluun luovuttamaa tietoa tai muuta Palvelussa kerättävää tietoa ei luovuteta kolmansille tahoille. Alaikäisen Asiakkaan kohdalla vanhemmilla, joilla on lain tai tuomioistuimen päätöksen perusteella nähdä oikeus alaikäisen Asiakkaan terveystietoja, on oikeus tarkastella myös Palvelussa olevia terveystietoja.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas pystyy tarkastelemaan kaikkia Palveluntarjoajalla hänestä olevia henkilötietoja Pilvipalvelussa. Asiakas voi pyytää kirjallisesti Paveluntarjoajaa toimittamaan hänelle kaikki Palveluntarjoajalla hänestä olevat tiedot, jolloin Palveluntarjoaja toimittaa tiedot Asiakkalle kohtuullisessa ajassa. Asiakkaalla on oikeus siirrättää Palveluntarjoajalla hänestä olevia tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai pyytää Palveluntarjoajaa muuttamaan omia tietojaan. Tietojen muuttaminen ei kuitenkaan koske Palvelussa syntyviä geneettiseen tutkimukseen perustuvia tietoja, ellei siihen ole lääketieteellistä perustetta, joka on erikseen todistettava. Asiakkaalla on oikeus poistaa Palveluntarjoajalta lupa käsitellä hänen tietojaan. Luvan poistaminen tulkitaan päätöksenä lopettaa Palvelun käyttö, jolloin asiakassuhde päätetään Käyttöehdoissa määritellyllä tavalla. Asiakkaalla on oikeus kuulla Palveluntarjoajalta hänen tietoihinsa kohdistuneista tietomurroista 72 tunnin sisällä tapahtumasta.

Tietojen poistaminen

Asiakas voi halutessaan poistaa tietonsa Palvelusta milloin ja mistä syystä tahansa. Pilvipalvelussa on tietojen poistamista varten toiminto. Se poistaa kaikki Asiakkaan tiedot Palvelusta. Jos Asiakas haluaa Palveluntarjoajan poistavan kaiken häntä koskevan tiedon, hän voi pyytää sitä erikseen. Tällöin Palveluntarjoaja on sitoutunut poistamaan kaikki tiedot, joita sillä Asiakkaasta on kohtuullisen ajan puitteissa. Palveluntarjoaja voi ilmoittamatta tuhota tietoja, joita ei tarvita Palvelun tarjoamista varten.

Palveluntarjoaja voi poistaa Asiakkaan tiedot, jos Asiakkaan on havaittu rikkoneen näitä Käyttöehtoja. Tällöin Asiakkaalle annetaan ilmoitus ja kohtuullinen aika ottaa varmuuskopio tiedoistaan.

8. Palvelun immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajalla tai Yhteistyökumppanilla on immateriaalioikeus kaikkeen Palveluun sisältyvään materiaaliin lukuun ottamatta Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja. Palveluntarjoaja omistaa immateriaalioikeudet palvelun ulkoasuun. Immateriaalioikeuksien alaisen sisällön kopioiminen tai kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty. Palvelun immateriaalioikeuksien alaisen sisällön tallentaminen ja tulostaminen yksityiseen käyttöön on sallittua. Jos immateriaalioikeuksien alaista sisältöä lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, on lähde ilmoitettava.

9. Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käytössään kaikki tarvittavat tekniset laitteet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan laitteista ja ohjelmistoista. Palvelun käyttöön ei Asiakkaalta voida kuitenkaan vaatia kohtuuttomia resursseja.

Palveluntarjoaja vastaa Pilvipalvelun saatavuudesta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Pilvipalvelun olevan käytettävissä keskeytyksettä, huolto- ja päivitystöistä ilmoitetaan erikseen.

Yhteistyökumppanit ja Jälleenmyyjät ovat Palveluntarjoajan luotettavaksi arvioimia toimijoita, joiden kanssa Palvelua tuotetaan. Palveluntarjoaja ei kuintenkaan ole vastuussa Yhteistyökumppanien tai Jälleenmyyjien tekemistä virheistä tai niistä johtuvista vahingoista.

Asiakas on vastuussa Palvelua varten luovuttamiensa tietojensa oikeellisuudesta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen oikeellisuuden puutoksesta johtuvista vahingoista.

Palvelussa syntyvää tietoa voidaan hyödyntää, kun tehdään Asiakkaan hoitoon liittyviä päätöksiä. Palvelua ei kuitenkaan ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhoidon ammattihenkilökunnan suorittamia palveluita. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan hoidon päätöksistä, vaikka ne tehtäisiin Palvelusta saatavan tiedon perusteella.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun keskeyttämisestä johtuvan tietojen poiston mahdollisesti aiheuttamasta tietojen katoamisesta, eikä kuluista, joita syntyy tietojen uudelleen hankkimisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita koituu Käyttöehtojen mukaisten toimenpiteiden suorittamatta jättämisestä lain tai muun pakoittavan velvollisuuden nojalla. Asiakas tai edustajansa on vastuussa näiden Käyttöehtojen noudattamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät näiden Käyttöehtojen noudattamattajättämisestä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jos Käyttöehdoissa määritellyn velvollisuuden täyttämättä jättäminen johtuu pakottavan lainsäädännön noudattamisesta.

Palveluntarjoaja tai Asiakas eivät ole vastuussa vahingoista, jotka syntyvät syistä, jotka ovat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella tai jotka tapahtuvat odottamattomasta syystä. Tällaisen syyn olemassa olo on pystyttävä osoittamaan siihen vetoavan osapuolen toimesta. Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä on tehtävä mahdollisimman nopeasti havainnosta. Palveluntarjoaja käyttää pääasiallisina keinoina tiedotteita verkossa ja henkilökohtaisia yhteydenottoja.

10. Palvelun peruuttaminen ja irtisanominen

Asiakas voi peruuttaa Palvelun ennen käyttöönottoa tai 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla peruutuksesta Palveluntarjoajalle. Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, mikäli toisen tai molempien näytteenottovälineiden sinetti on avattu. Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, jos Palvelu on keskeisiltä osin suoritettu tai tulokset toimitettu Asiakkaalle. Jos Asiakas peruuttaa Palvelun palvelun toimittamisen ollessa kesken, häneltä voidaan periä Palvelun tarjoamisesta siihen asti koituneet kulut.

Asiakas voi milloin tahansa irtisanoutua Palvelun käytöstä ja sulkea tilinsä Pilvipalvelussa. Jos Asiakas tahtoo Palveluntarjoajan tuhoavan kaiken hänestä olevan tiedon palvelusuhteen päättyessä, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Asiakas voi halutessaan poistaa käyttäjätilinsä Pilvipalvelusta ilmoittamalla irtisanomisesta Palveluntarjoajalle. Tällöin Palveluntarjoaja poistaa käyttäjätilin ja kaikki Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot.

Palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelusuhteen perusteltuun syyhyn nojaten. Palvelu voidaan keskeyttää mikäli siitä aiheutuu haittaa Asiakkaalle, Palveluntarjoajalle tai Yhteistyökumppanille. Palvelu voidaan keskeyttää myös, mikäli Palvelun käytön maksuja ei ole suoritettu sovitusti. Palvelun loppuessa kaikki maksut erääntyvät, eikä maksettuja suoritteita palauteta.

Palvelusuhteen päättyessä Asiakas voi halutessaan varmuuskopioida omat tietonsa. Palveluntarjoaja ei vastaa varmuuskopioimattomien tietojen tuhoutumisesta aiheutuvasta haitasta palvelusuhteen päättymisen jälkeen.

11. Käyttöehtojen muutos

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksilmoituksen yhteydessä ajan, josta lähtien uudet Käyttöehdot ovat voimassa. Jos Asiakas ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, hän voi irtisanoa Palvelun sulkemalla käyttäjätilinsä, jolloin menettely on Käyttöehdoissa määritellyn palvelun irtisanomisen mukainen.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista johtuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolien välisten neuvotteluiden avulla. Jos riitaa ei voida sopia neuvotteluilla, riita käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai erillisen sopimuksen mukaan muussa Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa.